Ο Βιολογικός Καθαρισμός Ηρακλείου είναι σήμερα μιά από τίς μεγαλύτερες εγκαταστέσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ελλάδα καί ίσως η πιό σύγχρονη στο Μεσογειακό χώρο. Εντάσεται μέσα στο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρησης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου πού περιλαμβάνει:

  • χωριστικούς κεντρικούς καί δευτερεύοντες αποχετευτικούς αγωγούς καί αντλιοστάσια
  • το Βιολογικό Καθαρισμό (ΒΚ) Ηρακλείου καί
  • τον αγωγό διάθεσης της εκροής (χερσαίο καί υποθαλάσσιο)

Παρακάτω υπάρχει link στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην οποία καταχωρούνται και είναι διαθέσιμα στο κοινό τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και της ιλύος και οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε εγκατάσταση. (http://ypeka.plexscape.com/ )